ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ ΑΠΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CERATONIA»

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για το σχεδιασμό της ετικέτας που θα κοσμεί το μπουκάλι με το αλκοολούχο ποτό από χαρούπι που παράγει. Το Πανεπιστήμιο προτίθεται να δημιουργήσει χαρουπόδασος με 40.000 χαρουπιές, οι καρποί των οποίων θα αξιοποιούνται για την παραγωγή και εμφιάλωση του εν λόγω ποτού από το Οινοποιείο Καμανταρένα (ΣΟΔΑΠ), το οποίο η Πρυτανεία σκοπεύει να εκμεταλλεύεται εμπορικά με στόχο τη δημιουργία του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Μαύρος Χρυσός». Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθηκε εσωτερικός διαγωνισμός για την επιλογή ονόματος του ποτού με μεγάλη συμμετοχή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το όνομα που επιλέγηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι το “Ceratonia”.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως. Αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας της Κύπρου και έχει καταξιωθεί τοπικά και διεθνώς τόσο με το επίπεδο διδασκαλίας του όσο και με το πλούσιο ερευνητικό έργο που έχει επιδείξει. Αυτό καταδεικνύεται και από τον έντονο συναγωνισμό για εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και από το γεγονός ότι απόφοιτοί του έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακή φοίτηση σε μερικά από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου. Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Πέρα από την επιστημονική του αποστολή, το Πανεπιστήμιο οραματίζεται να δώσει έκφραση στις βαθύτερες πνευματικές ανησυχίες της Κύπρου και να ανταποκριθεί στις ποικίλες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

Θέμα διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός αφορά στο σχεδιασμό μιας σύγχρονης και ελκυστικής ετικέτας που θα κοσμήσει το μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό από χαρούπι που παράγεται, μετά από 2 πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου, από το Οινοποιείο Καμαντερένα (ΣΟΔΑΠ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Η ετικέτα θα είναι διπλή: η μπροστινή όψη θα περιλαμβάνει το γραφιστικό σχέδιο της ετικέτας και η πίσω όψη, θα περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα στοιχεία του προϊόντος, τον κατασκευαστή, το έτος, το λογότυπο του Πανεπιστημίου, κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δικαίωμα συμμετοχής

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους, επαγγελματίες, φοιτητές, εμπειρικούς. Η είσοδος στο διαγωνισμό γίνεται με την υποβολή της πρότασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: labiri.marisa@ucy.ac.cy Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να είναι μεμονωμένα άτομα η ομάδες. Δεν δικαιούνται συμμετοχή μόνο όσοι είναι ή υπήρξαν μέλη της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, στελέχη ή υπάλληλοί του, καθώς και συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των ως άνω προσώπων. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους τους, του συνόλου των Όρων Συμμετοχής όπως καθορίζονται παρακάτω.

Αποδοχή των όρων του διαγωνισμού

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Με την υποβολή της υποψηφιότητάς του για συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος εκχωρεί και μεταβιβάζει αποκλειστικά προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Διοργανωτή), όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής, προβολής και διαφήμισης των σχεδίων/έργων που υποβάλλει για συμμετοχή στο διαγωνισμό, με κάθε μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εκτύπωση, ψηφιακά μέσα), και εν γένει μεταβιβάζει στο Διοργανωτή το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσεως των σχετικών έργων, όπως αυτά τα δικαιώματα απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβίβασης, των ως άνω εν γένει δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των σχεδίων/έργων, ο διαγωνιζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τα χρησιμοποιήσει και να μην τα εκμεταλλευθεί καθ΄ οιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους (ενδεικτικά με αναπαραγωγή, προβολή, διαφήμιση κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβίβασης των ως άνω εν γένει δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των σχεδίων/έργων, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει εάν θα προβεί στην εν γένει χρήση και εκμετάλλευση οιουδήποτε από τα παραπάνω σχέδια/έργα, ανεξαρτήτως του εάν αυτά περιλαμβάνονται στα επιλεγόμενα, ενημερώνοντας το διαγωνιζόμενο με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, με φαξ ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, στην αντίστοιχη διεύθυνση, αριθμό φαξ ή ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει γνωστοποιήσει ο διαγωνιζόμενος κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

Από τη γνωστοποίηση προς τον διαγωνιζόμενο της παραπάνω πρόθεσης του Διοργανωτή να προβεί στην εν γένει χρήση και εκμετάλλευση κάποιου από τα σχέδια/έργα, η παραπάνω εκ μέρους του διαγωνιζόμενου εκχώρηση και μεταβίβαση αποκλειστικά προς το Διοργανωτή, όλων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, προβολής και διαφήμισης των σχεδίων/έργων, καθίσταται ανέκκλητη και διηνεκής, και ο Διοργανωτής αποκτά εφεξής το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσεως των σχετικών έργων, κατά τρόπο ώστε να έχει την πλήρη και αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση των σχεδίων, καθώς και των μελλοντικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως να γεννηθούν από την εκ μέρους του διοργανωτή νόμιμη εκμετάλλευση και/ή την καταχώριση του αντίστοιχου σχεδίου ως σήματος ή ως σχεδίου ή υποδείγματος προϊόντος στις αρμόδιες για την καταχώριση αυτή κυπριακές ή διεθνείς υπηρεσίες. Ρητά ωστόσο διευκρινίζεται και συμφωνείται ότι σε κάθε περίπτωση, το ηθικό δικαίωμα της πατρότητας του Έργου παραμένει πάντα στο Δημιουργό – διαγωνιζόμενο, ο δε διοργανωτής οφείλει να κάνει μνεία του ονόματός του, ως δημιουργού, με τον κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο.

Ο Δημιουργός του σχεδίου οφείλει να ασκεί το ηθικό του δικαίωμα επί του πνευματικού του έργου, κατά τρόπο που δεν θα εμποδίζει την οποιαδήποτε χρήση του από το Διοργανωτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ), για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail).

Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές εφόσον έχουν συμπληρωθεί αληθώς, ορθά και πλήρως τα σχετικά ως άνω πεδία και ο συμμετέχων θα καλείται να προβεί σε σχετική επιβεβαίωση. Επιπρόσθετα, θα ζητείται από τον συμμετέχοντα η ρητή παροχή ή μη της συγκατάθεσής του για την μελλοντική (εκτός διαγωνισμού) επικοινωνία εκ μέρους του Διοργανωτή για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, τυχόν δε σχετική άρνηση δεν θα συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες προς επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους.

Πρωτοτυπία σχεδίων

Κάθε συμμετοχή πρέπει να αποτελείται από πρωτότυπα και αδημοσίευτα σχέδια. Τα σχέδια τα οποία έχουν λάβει μέρος παράλληλα σε άλλους διαγωνισμούς, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα ή διαφημιστικά μηνύματα, ή περιέχουν προσβλητικό υλικό αυτόματα θα απορρίπτονται. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει εάν οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν υλικό κατά προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων ή εταιρειών. Ο Διοργανωτής μετά την επιλογή των τελικών προς κατασκευή σχεδίων έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα σχέδια αυτά για τους σκοπούς της τελικής παραγωγής όπου και αν αυτό απαιτείται.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η Διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Οποιαδήποτε μεταβολή θα κοινοποιηθεί μέσω του www.ucy.ac.cy. Υλικό το οποίο θα κατατεθεί για να διαγωνιστεί δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση μη βράβευσης. Επίσης, o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την διαδικασία του διαγωνισμού σε κάθε φάση αυτού και αναιτιολογήτως.

Αποστολή συμμετοχών

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρώσει τη Βεβαίωση συμμετοχής και να αποστείλει έναν ηλεκτρονικό φάκελο σε μορφή και με περιεχόμενα όπως προδιαγράφονται και αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποσταλούν από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού, ημέρα 9 Δεκεμβρίου 2016 έως και την ημερομηνία λήξης, 9 Ιανουαρίου 2017. στις 15:00. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή τις προτάσεις τους. Οι επικρατέστερες συμμετοχές θα παρουσιαστούν στο Πρυτανικό Συμβούλιο και ενδέχεται ακολούθως να κληθούν να υποβάλλουν τελικό φάκελο με τυχόν παραλλαγές, τροποποιήσεις, επεξηγηματικά σημειώματα ή παρουσιάσεις που θεωρούν πως θα αναδείξουν περαιτέρω το έργο τους.

Επιλογή τελικών σχεδίων

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η τελική επιλογή του σχεδίου, είναι τα εξής: • Αισθητική σχεδίου • Πρακτικότητα/ευκρίνεια • Σύγχρονος σχεδιασμός Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι θα στείλουν ηλεκτρονικά, μια απεικόνιση του έργου τους, σε μορφή jpg/jpg/pdf και προαιρετικά μια περίληψη (μέχρι 200 λέξεις), όπου θα αναλύεται η κεντρική ιδέα της πρότασης καθώς και την οικονομική τους πρόταση. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού το Πρυτανικό Συμβούλιο θα ανακηρύξει το σχέδιο που θα επιλεγεί για το ποτό από χαρούπι του Πανεπιστημίου και θα ακολουθήσει ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον ημερήσιο Τύπο.

Πληροφορίες για το προϊόν και την ετικέτα

Συνίσταται να μελετήσουν οι συμμετέχοντες το εγχειρίδιο εταιρικής ταυτότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη χρήση του λογότυπου. Σημειώνεται πως δεν είναι δεσμευτική η χρήση των χρωμάτων του ιδρύματος: http://ucy.ac.cy/branding/el/2013-07-04-05-56- 14/use Στην ετικέτα θα πρέπει να αναγράφεται ότι πρόκειται για αλκοολούχο ποτό από χαρούπι, το οποίο παράγεται από το Οινοποιείο Καμαντέρενα (ΣΟΔΑΠ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Επίσης θα πρέπει να αναγράφονται τα πιο κάτω στοιχεία:

• % vol (π.χ. 40 % vol) – θα μας το καθορίσουν σύντομα

• ποσότητα εκφρασμένη σε όγκο (π.χ 200 ml) – θα μας το καθορίσουν σύντομα

• χώρα προέλευσης: Κύπρος • ένδειξη παρτίδας – θα μας το καθορίσουν σύντομα

Το μπουκάλι εφυάλωσης του ποτού έχει το παρακάτω σχήμα και διαστάσεις:

15554802_10154220092061687_571907976_n

Αμοιβή

Σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν θα δοθεί οποιαδήποτε αμοιβή ή χρηματικό βραβείο στους συμμετέχοντες. Αμοιβή, σύμφωνα με την οικονομική πρόταση που θα υποβάλει, θα δοθεί στον σχεδιαστή της πρότασης που θα επιλεγεί, ο οποίος θα αναλάβει τη δημιουργία της εμπορικής ετικέτας του ποτού από χαρούπι του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε:

Μαρίζα Λαμπίρη

Συντονίστρια του Τομέα Προώθησης και Προβολής, Πρυτανεία

E: labiri.marisa@ucy.ac.cy T: 22894366 F: 22894477

Related Posts

Εγγραφειτε στο Newsletter μας

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Tweets